Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe dla Biegłych Sądowych Psychologów

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych dla Biegłych Sądowych Psychologów.

Organizator: Instytut Opiniodawstwa, Diagnostyki i Pomocy Psychologicznej WSB-NLU z siedzibą w Nowym Sączu

Miejsce realizacji zajęć: Nowy Sącz lub Kraków

Studia realizowane w trybie niestacjonarnym z możliwością wykorzystania CloudA

Liczba semestrów: 2

Liczba godzin zajęć: 275 (zajęcia co dwa tygodnie w soboty i niedziele)

Opłata: 3500 zł 

Jednorazowa opłata rekrutacyjna: 50 zł

Warunki płatności: możliwość wpłaty za całość/semestr z góry przed rozpoczęciem zajęć z danego semestru lub przy rekrutacji wpłata 25% czesnego, reszta czesnego w 10 ratach miesięcznych począwszy od I miesiąca zajęć.

 

W trakcie studiów zostaną przedstawione zagadnienia:

 

  1. Psycholog jako Biegły Sądowy

 Związki psychologii z prawem. Tradycje historyczne w Polsce i na świecie. Ujęcia aktualne

Pojęcie i zadania psychologii sądowej w Polsce. Status prawny biegłego sądowego psychologa w polskim procesie sądowym.

Pojecie „wiadomości i umiejętności specjalnych” jako kryterium i potrzeba powołania biegłego.

Pojęcie i rodzaje diagnozy psychologicznej: opisowo – etiologiczna, kliniczna, aktuarialna.

Diagnoza, ekspertyza, opinia sądowa.

Probalistyczny model diagnozowania i formułowania wniosków w opinii biegłego sądowego psychologa Role diagnostyczno – ekspertalne biegłego sądowego psychologa : konsultant, laborant, technik, samodzielny biegły, członek tandemu (RODK) lub zespołu biegłych. Rodzaje współpracy biegłego psychologa z innymi ekspertami: psychiatrą, pedagogiem, neurologiem, pediatrą, kryminalistykiem i in. Ocena dowodu z opinii biegłego psychologa przez organ procesowy

 

2. Kryminogeneza

 Pojęcie „nieletniego” w świetle przepisów Ustawy z 26.X.1982.

Rozwój procesów poznawczych i dorastanie społeczno-moralne a regulacja zachowania:

Epistemologiczno-psychologiczna teoria rozwoju J.Piageta.

Teoria społeczno-moralnego (Lawrence Kohlberg)

Model przyswajania i przetwarzania informacji w sytuacjach społecznych (N.R.Crick, K.A.Dodge) oraz jego wykorzystanie w kontekście wyjaśniania zachowań agresywnych,

Teoria zadań rozwojowych R.J. Havighursta.

Psychologiczne mechanizmy zachowania w sytuacji stresu psychologicznego.

Pojęcie demoralizacji i niedostosowania społecznego.

Warunki opiekuńczo – wychowawcze (WOWRN) w rodzinie a ryzyko zachowań paraprzestępczych i przestępczych nieletnich.

Efekty Edukacyjno Wychowawcze (EEW) w szkole a ryzyko zachowań paraprzestępczych i przestępczych nieletnich.

Wybrane determinanty ciągłości zaburzeń antyspołecznych

Przejawy i formy przemocy uczniowskiej na terenie szkoły i ich psychologiczno- sytuacyjne uwarunkowania.

Funkcjonowanie w asocjalnych grupach podkulturowych a ryzyko zachowań paraprzestępczych i przestępczych: mechanizmy psychologiczno – kryminologiczne

Wpływ masmediów na przejawy asocjalności adolescentów.

Asocjalny styl życia nieletnich: pojęcie, operacjonalizacja, diagnozowanie.

Wybrane koncepcje dewiacji i przestępczości

 

3. Psychologia resocjalizacyjna

Pojęcie i cele resocjalizacji.

Rola i zadania psychologa w zakładzie resocjalizacyjnym. Rola diagnosty, doradcy. Role psychokorekcyjne. Rola w ocenianiu efektów resocjalizacyjnych.

Zasady organizacyjno.- penitencjarne Zakładu Karnego. Deprywacyjny charakter Zakładu Karnego.

Socjopsychologiczne zasady organizacji społeczności zamkniętego zakładu resocjalizacyjnego Przejawy podkultury przestępczej z zakładzie resocjalizacyjnym. Główne kierunki oddziaływań resocjalizacyjnych a rola i zadania psychologa

 

4. Świadek w procesie sądowym

Świadek w procesie sądowym.

Pojęcie świadka w ujęciu prawnym – procesowym:

- świadek – osoba dorosła, świadek w wieku podeszłym

- świadek chory psychicznie, świadek upośledzony umysłowo a jego zdolność procesowa)

- świadek małoletni (dziecko jako świadek)

Kryteria oceny zeznań świadków:

- Kryteria badawcze: Dokładność, Kompletność, Ostrożność (D, K, O).

- Kryteria procesowe (wiarygodność)

- Kryteria oceny zeznań świadka - dziecka

Wiarygodność zeznań świadków (pojęcie prawne a ujecie psychologiczne)

Sposoby przesłuchań świadków w ujęciu procesowym.

Metody przesłuchań świadków w ujęciu psychologicznym: SR, PU, CE, PKW, PP.

Rodzaje pytań w przesłuchaniach świadków a efekty zeznań.

Rodzaje i przyczyny błędów w zeznaniach.

Przesłuchanie powtórne

Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania postrzegania zdarzeń a wiarygodność zeznań świadków. Psycho-logiczne problemy agrawacji; zemsta, przekupstwo, szantaż.

Zeznania niewiarygodne: świadek kłamiący, świadek mylący się, świadek stronniczy. Sposoby weryfikacji zeznań niewiarygodnych.

Psychologiczny warsztat biegłego psychologa w odniesieniu do badania świadków

Rola biegłego psychologa w pozaprocesowym (policyjnym) i procesowym (przesłuchanie prokuratorskie i są-dowe) przesłuchanie małoletniego świadka.

Przesłuchanie podejrzanego i oskarżonego.

 

 5. Modele psychologicznego opiniodawstwa sądowego

Metodologiczny model psychologicznego opiniodawstwa sądowego.

Typy opinii psychologiczno – sądowych.

Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach karnych – osób dorosłych (art. 31,148,§ 3,149,150,151 kk)

Psychologiczne opinio dawstwo sądowe w sprawach przeciwko rodzinie (art. 207 kk).

Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach przeciwko wolności i obyczajowości (art. 197, 198, 199, 200, 201 kk).

Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach o ubezwłasnowolnienie (art. 13 i 16 kc) i w sprawach o zastosowanie środków zabezpieczających (art. 93 – 96 kk).

Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach o nieważność oświadczenia woli ) art. 82 kc) i w sprawach testamentowych (art. 945 kc).

Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach rozwodowych.

Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach rodzinno – opiekuńczych.

Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach dotyczących niezdolności do pracy.

Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach powypadkowych.

Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach z zakresu alkoholizmu i narkomani.

Psychologiczne opiniodawstwo sądowe w sprawach wątpliwości co do zdolności osoby fizycznej do czynności procesowych.

Analiza różnego typu opinii psychologiczno – sądowych z materiałów przygotowanych przez studentów z akt sądowych: spraw karnych i spraw nieletnich a także w sprawach rozwodowych i opiekuńczych.

Uzależnienie od alkoholu jako przedmiot ekspertyzy psychologicznej

Błędy warsztatowe i uchybienia etyczne w ekspertyzach i opiniach sądowych, biegłych psychologów

 

Plan studiów:

semestr 1

Wprowadzenie do studiów

Podstawy prawa

Prawo rodzinne – podstawowe pojęcia i zagadnienia

Dowód z opinii biegłych psychologów, psychiatrów, seksuologów i innych

Metodologiczny model psychologicznego opiniodawstwa

Psychologia przesłuchań i zeznań świadków

Elementy psychologii penitencjarnej

semestr 2

Prawo karne – podstawowe pojęcia

Psychologiczna opinia sądowa w sprawach karnych dorosłych

Psychologiczna opinia sądowa w sprawach nieletnich

Psychologiczna opinia w sprawach rozwodowych

Psychologiczna opinia w sprawach opiekuńczych

Egzamin końcowy

 

REKRUTACJA

 

Wymogi (weryfikowane na podstawie suplementu do dyplomu):

     
 
  • posiadanie dyplomu mgr kierunku psychologia
     
 
  • znajomość metod badań osobowości dzieci, młodzieży i dorosłych
 
 
  • znajomość metod diagnozowania inteligencji dzieci, młodzieży i dorosłych
 
  • znajomość metod diagnozowania parcjalnych deficytów rozwojowych
 
  • znajomość metod badań osobowości patologicznej
     
 
  • znajomość metod badań neuropsychologicznych
     
  WW kursy do ew. uzupełniania w ramach wykupu kursów na kierunku Psychologia kliniczna

 

Rekrutacja kandydatów ma charakter ciągły. Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych w/w zakresie jest zebranie się grupy 12 osób.

Formularz rekrutacyjny dostępny TUTAJ

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy WSB-NLU:

 
Instytut Opiniowania ... WSB-NLU
 
tel. 18 44 99 260, e-mail: instytutopiniowania@wsb-nlu.edu.pl
 

Dział Rekrutacji WSB-NLU

tel. 18 44 99 102, e-mail: rekrutacja@wsb-nlu.edu.pl

 

 
 
 
 

Pozostałe studia podyplomowe w ofercie WSB-NLU

Zapraszamy również do zapoznania się z bogatą ofertą studiów podyplomowych realizowanych przez WSB-NLU - szczegóły tutaj