Oferta

Oferta Instytutu została wzbogacona o Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Nasza Poradnia podlega merytorycznemu nadzorowi Kuratora Oświaty w Krakowie. Posiadamy podobne uprawnienia jak publiczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne (za wyjątkiem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania). Dokumenty firmowane przez nas mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne. Poradnia jest uprawniona do wydawania opinii respektowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych - (sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych i na maturze) oraz podczas oceniania wewnątrzszkolnego. Pomoc w naszej poradni udzielana jest odpłatnie, bez skierowań i rejonizacji. Nie ma konieczności długiego oczekiwania na wizytę, a opinie wydawane są zazwyczaj do 7 dni od zakończenia diagnozy.

Nasz Instytut zajmuje się również sporządzaniem opinii psychologicznych na potrzeby ZUS, Powiatowych Zespołów do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, KRUS i innych instytucji.

 

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej dysponuje Przyjaznym Pokojem Przesłuchań Dzieci (z lustrem weneckim), który zapewnia przyjazne warunki przesłuchania i pozwala zminimalizować stres dziecka oraz umożliwia zgromadzenie wiarygodnego materiału dowodowego. 

11204921_1672643099686739_7377010904777765188_n 12322852_1672643086353407_6278676674466710184_o12307484_1672643039686745_6423395457834858517_o

 

 

Oferta

 1.  Badania diagnostyczne: psychologiczne, psychiatryczne, seksuologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne oraz konsultacje lekarskie.
 2.  Wykonywanie na podstawie badań ekspertyz i opinii psychologicznych, psychiatrycznych, seksuologicznych i innych na rzecz osób fizycznych i prawnych.  Opiniowanie (ekspertyzy) dotyczyć może spraw karnych, spraw cywilnych, a w tym m.in. osobowości sprawcy przestępstwa, zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonego, zachowań inkryminowanych, psychologicznych aspektów śladów, nieletniego sprawcy czynu zabronionego, dziecka pokrzywdzonego, dziecka małoletniego i jego sytuacji rodzinnej w sprawach rodzinno–opiekuńczych i rozwodowych, spraw
  adopcyjnych, kurateli nad małoletnimi, sprawy ubezpieczeń społecznych oraz tych, które wynikają z określonych kompetencji biegłych.
 3.  Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
 4.  Zajęcia terapeutyczne: psychologiczne, pedagogiczne.
 5.  Zajęcia socjoterapeutyczne.
 6.  Terapie: indywidualne, małżeńskie, rodzinne, grupy wsparcia.
 7.  Zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe i treningowe (np. treningi: zastępowania agresji, asertywności, empatii, komunikacji) dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 8.  Porady, konsultacje i instruktaże.
 9.  Zajęcia wspierające rozwój fizyczny, psychoruchowy, intelektualny, społeczny niepełnosprawnych i/lub wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia.
   Poradnictwo psychopedagogiczne, psychiatryczne, prawne oraz rehabilitacyjne dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.
 10.  Organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji naukowych - stacjonarne i wyjazdowe, dla różnych podmiotów życia społecznego,  ekonomicznego i in.
 11. Organizacja i prowadzenie studiów podyplomowych.
 12. Prowadzenie mediacji z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i prawa gospodarczego.
 13. Diagnoza dysleksji rozwojowej (dysleksji, dysgrafii, dysortografii), diagnoza  specyficznych trudności w nauce oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych,diagnoza gotowości do uczenia się i dojrzałości szkolnej i in.

 

 

Cennik:

Diagnoza psychologiczna

- pełne badanie (Wechsler, organika, zasoby) + opinia 220 zł.

- badanie Wechslerem + pisemna analiza wyników testu 170 zł.

- badanie kwestionariuszami w zależności od stosowanych narzędzi  200- 250 zł

Konsultacja psychologiczna

Pierwsza wizyta 120 zł

Terapia indywidualna 100

Terapia rodzinna 140 zł

Diagnoza pedagogiczna

- np. określenie przyczyn niepowodzeń szkolnych 150 zł

- terapia pedagogiczna (100-150 zł)

Terapia seksuologiczna 110 zł

Porady z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży 100 zł

Posiedzenie mediacyjne - do uzgodnienia z mediatorami

 

Konsultacje i diagnozy psychologiczno-pedagogiczne w ramach działalności Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Diagnoza trudności szkolnych 350 zł- 400 zł (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, diagnoza psychologiczna, pedagogiczna,  + opinia, obejmuje 3 spotkania po 90 minut)

Ocena gotowości szkolnej 350 zł (diagnoza psychologiczna, pedagogiczna + opinia, obejmuje 3 spotkania po 90 minut)

Diagnoza integracji sensorycznej 360 zł (obejmuje 3 spotkania po 60 minut)