O instytucie

Mając na uwadze potrzeby wynikające z problemów współczesnego świata

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu powołała

Instytut Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej.


Instytutu Diagnostyki, Opiniodawstwa i Pomocy Psychologicznej Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, zwany dalej „Instytutem”, jest wyodrębnionym organizacyjnie w ramach struktury wewnętrznej Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu („WSB”), zakładem w rozumieniu § 5 ust. 3 statutu WSB.

Do celów Instytutu należy:

  1. upowszechnianie wiedzy specjalistycznej z zakresu psychologii, psychiatrii, prawa, w tym w szczególności kryminologii, pedagogiki oraz logopedii;
  2. wspomaganie nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej;
  3. inicjowanie, realizowanie i wspieranie nowoczesnych działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym itd.

Instytut realizuje swoje cele poprzez:

Wykonywanie badań a na ich podstawie ekspertyz i opinii psychologicznych, psychiatrycznych, seksuologicznych i innych na rzecz osób fizycznych i prawnych. Opiniowanie (ekspertyzy) dotyczyć może spraw karnych, spraw cywilnych, a w tym m.in. osobowości sprawcy przestępstwa, zeznań świadków, wyjaśnień oskarżonego, zachowań inkryminowanych, psychologicznych aspektów śladów, nieletniego sprawcy czynu zabronionego, dziecka pokrzywdzonego, dziecka małoletniego i jego sytuacji rodzinnej w sprawach rodzinno–opiekuńczych i rozwodowych, spraw adopcyjnych, kurateli nad małoletnimi, sprawy ubezpieczeń społecznych oraz tych, które wynikają z określonych kompetencji biegłych.

Diagnozowanie i opiniowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci i młodzieży.

Prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, rehabilitacyjnej i logopedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Inicjowanie, realizowanie i wspieranie nowoczesnych działań profilaktycznych i prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym zapobieganie agresji, demoralizacji, przestępczości i uzależnieniom.

Wspomaganie nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej.

Prowadzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych działań służących integrowaniu zespołów, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, kształceniu umiejętności komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz pomaganiu innym, w tym niepełnosprawnym
i osobom wykluczonym społecznie.

 

Z usług realizowanych przez WSB w ramach Instytutu korzystać mogą podmioty prywatne oraz publiczne, w tym organy wymiaru sprawiedliwości.

Usługi świadczone przez WSB w ramach Instytutu są płatne. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza gdy jest to uzasadnione realizacją zadań z zakresu działalności naukowej lub dydaktycznej, WSB może świadczyć usługi w ramach instytutu nieodpłatnie.

W celu realizacji swoich zadań Instytut może współpracować z innymi instytucjami, poradniami, gabinetami psychologicznymi, kancelariami prawnymi oraz organizacjami lokalnymi i ogólnokrajowymi świadczącymi usługi opiniodawcze i inne dla różnych podmiotów życia społecznego i gospodarczego.